ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
НА ЗБІР, ЗБЕРІГАННЯ, ОБРОБКУ Й ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

РЕДАКЦІЯ № 1
м. Київ від 01.12.2017 р.
Товариство з обмеженою відповідальністю "ОСВІТНІЙ ЦЕНТР "НА КРИЛАХ УСПІХУ", в особі Директора Колесник К. В., яка діє на підставі Статуту (надалі разом із будь-якими пов'язаними/афілійованими компаніями щодо ТОВ «ОЦ «НА КРИЛАХ УСПІХУ» також іменуються як Компанія), та

Користувач (надалі також Користувач), що прийняв та погодився з умовами цієї «Угоди на збір, зберігання, обробку й використання персональних даних та політики конфіденційності» (надалі Угода/Договір), шляхом приєднання Користувача до засад цього Договору, в установленому Договором порядку, умови якого передбачають наступне:

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ:

База даних - сукупність відомостей (інформації, даних) у комп'ютерних файлах і Система управління базами даних.

Інформація - будь-які відомості, тексти, посилання, графічні, відео- та аудіооб'єкти, Матеріали.

Користувач (або Користувачі) - будь-яка фізична/юридична особа, незалежно від правового статусу та дієздатності, яка використовує будь-яку функцію або сервіс освітнього проекту «На крилах успіху».

Компанія - організатор освітнього проекту «На крилах успіху» - ТОВ «ОЦ «НА КРИЛАХ УСПІХУ», в особі Директора Колесник К.В., адреса: 03148, Україна, місто Київ, Святошинський район, вулиця Володимира Покотила, будинок 7/2, код ЄДРПОУ 41290361, а також інші Ліцензіати баз даних.

Оферта - публічна пропозиція Компанії, адресована будь-якій фізичній особі, укласти з нею Договір на існуючих умовах, що містяться в пропозиції.

Акцепт - повне й беззастережне прийняття Користувачем умов оферти.

Інформаційні ресурси – документи/файли та масив документів/файлів в інформаційних системах (будь-які веб-сайти, сторінки/групи в соціальних мережах, блоги, мобільні додатки, канали в мессенджерах та інші).

Матеріали - текст відомостей (інформації, даних), фотографії, графіка, повідомлення, аудіо-, відеозаписи, програмні коди, коментарі та інші матеріали, що розміщені на інформаційних ресурсах Компанії.

Чекбокс - Прапорець, флагова кнопка, Пташка. Пташка - елемент графічного інтерфейсу, що дозволяє користувачеві управляти параметром з двома станами - ☑ ввімкнено і ☐ вимкнено. У ввімкненому стані в чекбоксі відображається відмітка (пташка (✓), або хрестик (×)).

Індексування в пошукових системах (веб-індексування) - процес додавання відомостей (про сайт) роботом пошукової машини в базі даних, згодом використовується для (повнотекстового) пошуку інформації на проіндексованих сайтах. Періодичність проведення Веб-індексування – кожні 2 місяці (10-го числа місяця проведення індексування).

Файли Cookies - поняття в комп'ютерній термінології, яке використовується для опису інформації у вигляді текстових або бінарних даних, отриманих від веб-сайту на веб-сервері, яка зберігається в клієнта, тобто браузера, а потім відправлена на той самий сайт, якщо його буде повторно відвідано.

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

1. Цей Договір регулює відносини щодо участі в освітньому проекті «На крилах успіху» між Користувачем і Адміністратором, а також іншими Ліцензіатами баз даних (надалі Компанія).

2. Користувач ознайомлюється й погоджується з тим, що цей Договір розміщений в електронному вигляді на сайті за адресою, вказаною в цьому Договорі.

3. Адреса цього Договору https://nakrilahuspihu.com/public_offer.

4. Цей Договір укладається/акцептується Користувачем шляхом відмітки в чекбоксі (відмітки/акцепту своєї згоди) на Інформаційних ресурсах Компанії. Чекбокс може бути розміщений на будь-якому Інформаційному ресурсі Компанії і згода/акцепт із Договором на будь-якому Інформаційному ресурсі Компанії автоматично розповсюджується на всі Інформаційні ресурси Компанії.

5. Приймаючи цей Договір (разом із Додатками до нього) Користувач підтверджує, що повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також, якщо Користувач є фізичною особою, дає дозвіл на обробку Компанії своїх персональних даних із метою можливості виконання умов цього Договору, у передбаченому ним порядку. Якщо Користувачем є один із батьків неповнолітньої дитини, викладаючи/передаючи Компанії будь-які Матеріали, дає дозвіл на обробку Компанії персональних даних дитини з метою можливості виконання умов цього Договору, в передбаченому ним порядку. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом наступних двох років після закінчення його дії. Дострокове знищення персональних даних є приводом для розірвання договору й виконується на підставі письмової заяви Користувача за електронною адресою support@nakrilahuspihu.com. У такому випадку Договір розривається з дати наступного веб-індексування, а Адміністрація може повністю/частково заборонити доступ до Інформаційного ресурсу Компанії. Також укладанням цього Договору Користувач підтверджує, що він ознайомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Компанії (ТОВ «ОЦ «НА КРИЛАХ УСПІХУ» та пов'язаним з ним особам) з метою можливості виконання умов цього Договору. Користувач також погоджується з тим, що Компанія має право надавати доступ і передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Користувача, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Користувача, як суб'єкта персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

6. При використанні будь-якої з функцій або сервісів Інформаційного ресурсу Компанії будь-який Користувач зобов'язується підпорядковуватися правилам та обмеженням, викладеним у цьому Договорі.

7. Користувач приймає цей Договір, тобто дає свою пряму та безвідкличну згоду на дотримання всіх умов цього Договору, а також всіх його Додатків шляхом виконання хоча б однієї із наступних дій:

7.1. Відмітка в чекбоксі та використання будь-якої інформації з Інформаційних ресурсів Компанії.

8. Адміністратор може внести правки, доповнити або будь-яким іншим чином змінити даний Договір без попереднього повідомлення Користувача. Користувач надає свою згоду на внесення змін до Договору без отримання будь-якого спеціального підтвердження з боку Користувача. Втім, Адміністратор сприяє обізнаності щодо умов Договору та може надсилати оновлені редакції Договору на електронні адреси зареєстрованих Користувачів.

9. Компанія не несе відповідальності за відомості (Інформацію, дані), які розмістив Користувач. Користувач при цьому гарантує, що відомості (Інформація, дані, Матеріали), розміщені/передані Компанії не порушують та не будуть порушувати нічиїх прав (у тому числі, але не виключно, авторських та суміжних прав, а також інших, майнових і немайнових прав суб'єктів права інтелектуальної власності) та їх законних інтересів.

10. Компанія зобов'язується робити все можливе для забезпечення правильності та актуальності Інформації, розміщеної в освітньому проекті «На крилах успіху».

11. Компанія не несе відповідальності за розміщення інформації зловмисниками, а саме розміщення відомостей (інформації, даних) зі свідомо неправдивою інформацією.

12. За офіційним запитом правоохоронних органів, Компанія негайно надає всю необхідну інформацію (з урахуванням технічних можливостей), у тому числі персональні дані Користувачів, у межах дозволених законодавством України.

13. Розміщуючи відомості/інформацію, дані (далі матеріали) Користувач надає Компанії на всі матеріали, на які поширюються права інтелектуальної власності, невиключну ліцензію, якою передбачено передання майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, вільну від роялті та будь-яких інших платежів, належних авторам та іншим суб'єктам права інтелектуальної власності, а також ліцензію на використання будь-яких матеріалів, на які поширюються права інтелектуальної власності, що розміщуються ним в освітньому проекті «На крилах успіху» (надалі Ліцензія на інтелектуальну власність). Користувач гарантує, що володіє всіма правами, повноваженнями та підставами, необхідними для надання такої Ліцензії. Строк дії цієї Ліцензії на інтелектуальну власність закінчується тоді, коли Користувач видаляє опубліковані ним матеріали, на які поширюються права інтелектуальної власності, за винятком випадків, коли його матеріали передавалися іншим особам і не були ними видалені. Дія Ліцензії розповсюджується на територію України та інші країни, з яких можливий доступ до ресурсів освітнього проекту «На крилах успіху». Сторони розуміють та підтверджують, що цей Договір є також Ліцензійним договором і Сторонами досягнуто згоди щодо всіх його істотних умов.

14. Місце надання послуги - Україна (та/або місце розташування відповідного обладнання необхідного для зберігання інформації). Будь-який спір, який виникає у зв'язку з цим Договором, в тому числі будь-яке питання щодо його дійсності або припинення дії, повинні бути передані й вирішені судами України (а саме, судами, які знаходиться в м. Києві, Україна) за правом (як матеріальним, так і процесуальним) України.

15. Шляхом приєднання до умов Договору Користувач свідчить, що він знає та усвідомлює факт включення інформації до бази персональних даних із метою ведення питань реалізації визначених законодавством прав та обов'язків у сфері реалізації цього Договору, а також проінформований про свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», і про осіб, яким його дані надаються для виконання зазначеної мети.

16. Користувачі, згідно даної Угоди, надали право Компанії розкривати персональні дані без обмеження терміну дії і території в межах законодавства України, а також іншу інформацію Користувачів особам, які надають послуги Компанії/Сайту, зокрема, але не виключно, обробляють заявки, платежі.Компанія повідомляє, що надані Користувачами відомості включені до бази персональних даних Компанії з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань, передбачених цим Договором

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб'єкт персональних даних має право:

1) знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її власника чи розпорядника;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема, інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться в базі персональних даних;

3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

4) отримувати не пізніше 30 календарних днів від дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, що зберігаються;

5) надавати вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

6) надавати вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.


РОЗДІЛ II. ОПИС ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

17. Уся інформація про діяльність однієї зі Сторін цього Договору, яка стане відома іншій Стороні цього Договору в зв'язку з його підписанням і/або виконанням, і/або припиненням, а також цей Договір і всі пов'язані з ним документи є конфіденційною інформацією (далі Конфіденційна інформація).

18. Конфіденційна інформація може бути передана однією зі Сторін третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони.

19. Зобов'язання щодо конфіденційності залишаються дійсними протягом 2-х років після закінчення терміну дії цього Договору.

20. Не є Конфіденційною інформацією відео та письмові відгуки Користувача, надані Компанії після й під час проведення заходу, а також фото- та відеоматеріали з участю Користувача, створені під час проведення навчально-виховного заходу.

21. Захист інформації.

21.1. Компанія вживає всіх необхідних заходів для захисту даних від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення. До цих заходів належать, зокрема, внутрішня перевірка процесів збору, зберігання й обробки даних і міри безпеки, всі дані, які Компанія збирає, зберігаються на одному або декількох захищених серверах баз даних і не можуть бути доступні за межами нашої корпоративної мережі.

21.2. Компанія надає доступ до персональних даних та інформації тільки тим співробітникам, підрядникам та агентам Компанії, яким необхідно мати цю інформацію для здійснення операцій, які виконуються для Компанії.

22. Зміни в політиці конфіденційності.

22.1. Компанія може змінити умови політики конфіденційності. У такому випадку змінюється версія на сторінці умов, тому необхідно періодично переглядати адресу вказану в п. 3 цієї Угоди.

22.2. Усі зміни Угоди набувають чинності з моменту публікації нової редакції Договору.

23. Додаткові умови.

23.1. Компанія не несе відповідальності за шкоду або збитки, які зазнав Користувач або треті особи, у результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Угоди, Договору, інших договорів та умов щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

23.2. Якщо будь-яке положення Договору включає будь-яку пропозицію, пункт або їх частину, що визнається такою, яка не відповідає закону або є недійсною, це не вплине на інші положення, які не суперечать закону, вони залишаються дійсними, а будь-яке недійсне положення або положення, яке не може бути виконано без подальших дій Сторін, вважається зміненим, виправленим у тій мірі, у якій це необхідно для забезпечення його дійсності й можливості виконання.

23.3. Кожна Сторона гарантує, що не буде робити ніяких дій, які б зашкодили діловій репутації іншої Сторони.

23.4. З умовами навчання за освітнім проектом «На крилах успіху» та Статутом ЗНЗ ознайомлені та згодні.

23.5. Користувач не має права використовувати ресурсів, якщо він не згоден з умовами Договору або якщо не досяг встановленого законом віку, коли він має право укладати угоди.

23.6. Особисті дані, які можуть збиратися:

Особиста інформація, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові; місце реєстрації; сторінки в соціальних мережах; місце роботи та посада; контактні телефони; уповноважена особа компанії; назва компанії; реквізити компанії; адреси електронних пошт.

23.7. Так само Компанія може збирати іншу інформацію:

• Файли Cookies для того, щоб визначити браузер користувача й надавати залежно від цього сервіси, ресурси та для правильності відображення інформаційних ресурсів;

• IP-адресу Користувача, вести журнал активності Користувача;

• інформацію про помилки роботи ресурсів, ініційованих Користувачем;

• поведінку користувача на Інформаційних ресурсах Компанії для покращення якості надання послуг.

23.8. Уся інформація збирається Компанією «як є», тобто в тому вигляді, у якому надається/завантажується Користувачем без подальшої обробки або видозмінення, та не змінюється в процесі збору даних.

23.9. Якщо будь-яке положення Договору, включаючи будь-яку пропозицію, пункт або їх частину, визнається таким, що не відповідає закону або недійсним, це не вплине на інші положення, які не суперечать закону, вони залишаються дійсними, а будь недійсне положення або положення, яке не може бути виконано без подальших дій Сторін, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності й можливості виконання.КОМПАНІЯ
Товариство з обмеженою відповідальністю
"ОСВІТНІЙ ЦЕНТР "НА КРИЛАХ УСПІХУ"
Код ЄДРПОУ: 41290361
Юридична адреса: 03148, Україна, місто Київ,
Святошинський район, вулиця Володимира Покотила,
будинок 7/2

Директор
К. В. Колесник