Система оцінювання

оцінювання в освітньому проекті "На крилах успіху"

Оцінювання в освітньому проекті

Оцінювання навчальних досягнень учнів в освітньому проекті «На крилах успіху» зорієнтоване на формування його рефлексивної позиції, мотивації на досягнення успіху в особистісному зростанні.

Основними об'єктами оцінювання є складники предметних компетентностей, виражені в навчальних діях. Перевірку навчальних досягнень учнів здійснюють з урахуванням принципів психологічної комфортності й здоров'язбережувального характеру навчально-виховного процесу.

У першому циклі (1-2 класи) оцінювання навчальних досягнень учня здійснюють вербально, тобто в формі словесної характеристики результату й процесу навчальної діяльності, яка орієнтує його на визначення нових завдань щодо подальшого засвоєння програмового матеріалу. Воно має бути чітким, аргументованим і сприяти формуванню в учня умінь само- і взаємооцінювання.

Програмою передбачено виявлення динаміки розвитку якісних показників навчальних досягнень дитини відносно неї самої. Це простежується у визначенні в кінці кожного структурного компоненту змісту програми в окремому предметі термінів і понять, які має доцільно застосовувати дитина (без їх визначення), системи вправ із програмованою помилкою, узагальненої презентації опанованого матеріалу як опису за пропонованою структурою тощо. Такий підхід створює умови для усунення психологічного тиску та сприятиме опануванню учнями способів самоконтролю, самооцінювання й самокорекції.

Селфі-аудит

Для ефективної реалізації окреслених у програмі підходів оцінювання в проекті розроблено систему селфі-аудитів. Селфі-аудит – це своєрідне дослідження для аналізу набутого дитиною досвіду навчальної діяльності за допомогою завдань. Ця форма роботи спрямована на формування в дитини вміння самостійно оцінювати результати навчальної діяльності.

Селфі-аудити можуть бути якісними та кількісними. У програмі «На крилах успіху» пропонуються кількісні селфі-аудити, оскільки передбачається чітке унаочнення результатів навчальної діяльності учня на різних етапах освітнього процесу. Це допомагає дитині переосмислити свої навчальні досягнення шляхом нескладних математичних підрахунків.

Проведення селфі-аудиту

У процесі селфі-аудиту учень порівнює результати виконання завдання з пропонованим вчителем зразком правильного їх виконання (у будь-який спосіб – усно або на екрані). Самостійно оцінюючи виконання певних завдань, учень зафарбовує весь кружечок біля завдання, якщо виконав його правильно й готовий пояснити лаксикам (казковим персонажам, які супроводжують освітній процес) хід виконання. Він зафарбовує половину кружечка, якщо виконав завдання частково й для пояснення завдання лаксикам йому треба ще трохи підготуватись. І не розфарбовує, якщо не виконав завдання і для пояснення його лаксикам треба підготуватись ґрунтовно.

Кружечки для селфі-аудиту

Типи селфі-аудиту

Селфі-аудит за темою
Кількісний селфі-аудит буває тематичний та поурочний.

Селфі-аудит за темою
організовують на початку її вивчення (вхідний) і наприкінці (вихідний). Зрозуміло, що більшість пропонованих у вхідному селфі-аудиті завдань учні виконати не можуть. І це цілком природно, оскільки тема не вивчалась. Так діти вчаться розуміти те, що знати все неможливо, а дізнатись про те, що потрібно, цікаво, можна, якщо певним чином організувати процес пізнання. Тож, вхідний аудит є способом входження в тему, ініціювання дискусії, учнівського обговорення того, що вже відомо з теми, вивчення якої розпочинається, і що ще треба опанувати та для чого це потрібно дітям.

Поурочний селфі-аудит має на меті виявити завдання, виконання яких дитиною потребує педагогічного супроводу. На це вказує не зафарбований або зафарбований наполовину кружечок біля певного завдання. Так і вчитель, і батьки, і сама дитина розуміє, над чим ще треба попрацювати, орієнтуючись не на оцінку (яка сама по собі не дає можливості зрозуміти, який матеріал потребує доопрацювання кожною дитиною), а на конкретне завдання. Саме на такі завдання на наступних заняттях звертає увагу учень і педагог.

Роль селфі-аудиту
в розв'язанні проблеми мотивації

Освітній проект «На крилах успіху» спрямований на вирішення проблеми мотивації учнів до навчально-пізнавальної діяльності. Дуже важливу роль в цьому відіграє забезпечення психологічної комфортності організації процесів перевірки й оцінювання результатів навчальної діяльності учнів.

До контрольних робіт діти завжди ставляться з певним острахом. Тому ми змістили акценти в оцінюванні з процесу, результат якого дитина асоціює із оцінкою своєї особистості («відмінник», «двієчник» тощо), на процес, результати якого, за бажанням, можна покращити та результати якого наявно покажуть як підготуватись, щоб їх покращити.

Ми назвали процес перевірки та оцінювання результатів навчальної діяльності учнів селфі-аудитом (аудит – «я перевіряю, звіряю з тим, як повинно бути, до чого я прагнув» і «selfie», тому що «я сам собі замовив цю перевірку»). Іноді нас запитують, чому використали іноземне слово? Тому що сучасні діти розуміють слово «selfie», вважають процес фотографування себе цікавим і простим. Відповідно вони переносять цей інтерес і цікавість на процес оцінювання.

Результати селфі-аудиту

Учитель під час організації аудиту звертає увагу дітей на важливість чесного розфарбовування кружечків відповідно правильності виконання завдання, оскільки результати аудитів одного учня не порівнюються з результатами інших і не оцінюються. Учень самостійно порівнює результати вхідного й вихідного тематичного селфі-аудитів. Одержані висновки дозволять дитині усвідомити вплив навчальної діяльності на її розвиток та особистісне зростання.

Нова система оцінювання очима вчителів

Важливо, щоб дитина вміла оцінювати результати своєї діяльності сама. Для цього треба формувати вміння самостійно знаходити свої помилки й самостійно їх виправляти та визначати, яким чином уникати їх у майбутньому. Саме так побудована система оцінювання в освітньому проекті «На крилах успіху». Учні з цікавістю виконують завдання і не бояться робити помилки, не бояться навчатися. Завдяки цьому ми не втрачаємо інтерес дитини до навчання через її невдачі, а навпаки – пропонуємо успішно вчитись на помилках.
Рекомендовані вам статті
Показати більше статей