Нормативна база
побудови програми

особливості програми "На крилах успіху"

Мета Програми

Відповідно до визначених у Державному стандарті цілей початкової освіти, Програму розроблено з метою нормативного забезпечення гармонійного розвитку та виховання особистості дитини для застосування набутого досвіду в навчальних і життєвих ситуаціях та закладання основ її особистісного зростання на наступному рівні освіти.

Завдання Програми

становлення особистості дитини, її духовний, психічний, соціальний, фізичний розвиток, розвиток пізнавальних здібностей;
морально-етичне, громадянське, патріотичне, естетичне, трудове, екологічне виховання дитини;
формування цілісного наукового образу світу;
формування позитивного емоційно-ціннісного ставлення дитини до самої себе, родини, громади, школи й навчання;
психолого-педагогічна адаптація дитини до шкільного життя;
формування ключових і предметних компетентностей;
формування культури міжособистісної взаємодії в різних формах і видах діяльності;
формування здатності до самовираження, зміни власної поведінки відповідно до потреб стійкого розвитку (соціально-правової, екологічно доцільної і здоров'язбережувальної та безпечної) у різних життєвих ситуаціях.

Принципи й підходи
д
о побудови Програми

Програму розроблено на певних принципах і підходах. Зокрема, на принципах гуманізації (який є системоутворювальним), прогностичності, розвитку, цілісності; на таких підходах, як особистісний, діяльнісний, компетентнісний, інтегрований, системний. Тож, Програма закладає основи для побудови освітнього процесу як системи на засадах гуманної педагогіки, з особистісною орієнтацією навчання, а відповідно й інтегрованим підходом до структурування його змісту, діяльнісним – до організації та компетентнісним – до визначення освітніх результатів.

Побудову освітнього процесу як системи уможливлює врахування в Програмі наступності й перспективності дошкільної та початкової освіти, а також взаємозв'язок між цілями та результатами навчання із відповідним визначенням його змісту.

Особистісному підходу до орієнтації навчання сприятиме урахування в Програмі вікових і психологічних особливостей учнів 6-8 років (зокрема, цілісності сприймання світу й процесів пізнання, провідних стилів навчальної діяльності, соціальної активності), що простежується в доступності й відповідності їхнім інтересам та запитам змісту.

Інтегрований підхід у Програмі є дидактичним інструментом урахування вікових особливостей учнів 6-10 років і відкриває можливості для презентації змісту зі встановленням як внутрішньо- і міжпредметних зв'язків, так і інтегрованих предметів. Інтегрований підхід до побудови Програми простежується на міжпредметному рівні завдяки синхронізації термінологічного поля усіх навчальних програм та приведення мови програм до тієї, якою мають послуговуватись учителі та учні в кожному класі, підходів до структурування програм кожного предмета (побудовані концентрично). Це дозволило запобігти його дублюванню в різних предметах вивчення, неузгодженості термінологічного поля та створити умови для підвищення пізнавального інтересу учнів.

Побудова програми на діяльнісних засадах сприятиме підвищенню практичної спрямованості опанування змісту освіти. Водночас забезпечуватиме якісно новий рівень процесу виявлення результатів навчання завдяки конкретизації навчальних дій учнів, як складників ключових і предметних компетентностей. Зміна знаннєвих орієнтирів навчання на діяльнісні простежується й в орієнтовній тематиці досліджень, практичних робіт, навчальних проектів

Розробка Програми

Типову освітню програму початкової освіти «На крилах успіху» для початкової школи закладів загальної середньої освіти (далі Програма) розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти, апробовано й експериментально перевірено в межах дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня «Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти» (наказ МОН України №834 від 15.07.2016).

Зміст Програми

В основу систематизації змісту початкової загальної освіти в Програмі покладено визначені Державним стандартом початкової освіти освітні галузі. Водночас, ґрунтуючись на засадах діяльнісного та особистісного підходів, структурування змісту здійснено за провідними стилями навчальної діяльності учнів: логіко-математичним, вербально-лінгвістичним, моторно-рухливим, натуралістичним, музично-ритмічним. Зважаючи на зазначене та з огляду на визначені цілі й завдання в Програмі визначено шість предметів вивчення

Освітні галузі «Природнича», «Громадянська та історична», «Соціальна й здоров'язбережувальна» реалізуються через інтегрований предмет всесвіт. Цей предмет забезпечує організацію навчальної діяльності учнів за таким провідним стилем, як натуралістичний.

Освітня галузь «Мовно-літературна» та вербально-лінгвістичний стиль діяльності з урахуванням вікових особливостей учнів реалізуються через предмети мова навчання: українська, мова вивчення: англійська.

Освітня галузь «Математична» реалізується через інтегрований предмет математика, що має математичний і логічний складники. Відповідно цей предмет забезпечує організацію навчальної діяльності учнів за логіко-математичним стилем.

Освітня галузь «Фізкультурна» реалізується предметом фізична культура. Із метою оптимізації навчального навантаження учнів у Програмі передбачено варіативність його викладання з урахуванням бажання батьків і наявності відповідних умов у закладі освіти. Для варіативного вибору пропонуються концентри «Плавання» і «Хореографія – мистецтво рухів». Комбінації подано в пояснювальній записці до цього предмета. За наявності в закладі загальної середньої освіти відповідних умов, предмет фізична культура в розкладі занять має бути останнім.

Освітні галузі «Мистецька», «Технологічна» та «Інформатична» реалізуються через інтегрований предмет арт-технології та ІКТ, який забезпечує організацію навчальної діяльності учнів переважно за музично-ритмічним, вербально-лінгвістичним та моторно-рухливим стилями. Програму цього предмета структуровано за концентрами «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Handmade-мистецтво», а з другого класу концентр «ІКТ». У програмі передбачено варіативність викладання предмета з урахуванням бажання батьків і наявності відповідних умов у закладі освіти. Для варіативного вибору пропонуються концентри-модулі «Мистецтво слова», «Театральне мистецтво», «Хореографія – мистецтво танцю». Комбінації подано в пояснювальній записці до цього предмета. Будь-які модулі можуть викладати вчителі, які є фахівцями з предметів мистецького циклу та інформатики.

Вимоги Програми

Зважаючи на мету, принципи й підходи її побудови в Програмі визначено вимоги до результатів навчання учнів кожного класу початкової школи за кожним предметом вивчення. Зокрема, показники розвитку дитини, виражені в навчальних діях, і відповідний зміст розвитку учнів засобами предмета вивчення. Визначені показники є складниками як предметних, так і ключових компетентностей, передбачених Законом України «Про освіту» та рекомендацією 2018/0008 (NLE) Європейського Парламенту ради (ЄС) від 17 січня 2018 р. (Оновлена редакція ключових компетентностей для навчання впродовж життя).

Ці вимоги є обов'язковими для закладів освіти, які обиратимуть Програму як основу для побудови власних освітніх програм.

Особливість програм

Програма містить 6 навчальних предметів замість 12. За рахунок інтеграції вдалось позбутись дубляжу змісту, а відповідно й перевантаження учнів.

Програми в освітньому проекті «На крилах успіху» вирізняються наявністю двох рівнів – базового й розширеного. Це не поглиблене вивчення предмета, яке дублює навчальний матеріал наступних класів. Цей матеріал розширює знання дитини щодо тієї теми, яка вивчається за базовим рівнем.

Тому програми розширеного рівня не виокремлені, а подані в комплексі з програмами базового рівня і виділені червоним кольором. Вони абсолютно узгоджені за кожною темою вивчення.

Опанування розширеного рівня відбувається за рахунок однієї годину варіативного складника навчального плану. Кожна школа може обрати для розширеного вивчення один з предметів. Це може бути математика, мова навчання: українська, мова вивчення: англійська, всесвіт або арт-технології.

Програма пропонує достатній вибір варіативних курсів. Якщо школа виявить бажання обрати не розширений рівень певного предмета, а варіативний складник, то ми пропонуємо такі варіативні курси, як мистецтва слова й театральне мистецтво, плавання, хореографія.

Рекомендовані вам статті

Показати більше статей